Styrelse

Ordförande

Monica Lagerqvist Nilsson
Rödbosundsvägen 18 B
Tel - 0705472804
ordforande.mv@gmail.com

Sekreterare

Kjell Johansson
Rödbosundsvägen 49
mvrbv49@gmail.com

Grönområde m.m.

Peter Thomson
gronomrade.a.mv@gmail.com

Grönområde m.m.

Ante Sternrot
Tel - 0704612995
ante@tunabygg.se

Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Dessa väljs för två år (med överlappning). Ordförande väljs ur styrelsen för ett år i sänder.

Det utgår sedan många år ett fast arvode till styrelsen på 15 000 kr/ år.
Därutöver ersätts alla för mer omfattande arbetsuppgifter med 250 kr/tim. Alla arvoden beskattas som lön.
Samma ersättning utgår till medlemmar som utför frivilliga arbetsuppgifter av större omfattning på uppdrag av styrelsen. För medlemmar under 18 år är arvodet 100 kr/tim.

*Vägfogde
Vägfogden ansvar för föreningens anläggningar såsom vägar¸ vägmark, gång/-cykelvägar, trottoarer, stigar, belysning och båtramper. I sin roll som vägfogde ingår alla moment från upphandling till genomförande av entreprenader och inköp av olika tjänster, kontakter med kommun, myndigheter och andra såsom intilliggande vägföreningar.

Ditt meddelande kommer skickas vidare till ansvarig för din fråga/synpunkt

Kontakta styrelsen