Bli medlem

Föreningarnas målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma frågor, bl.a genom att efter förvärvande av allmänna platser, vägar och vattenområden inom villaområdet, underhålla, bevara, utveckla och utöva tillsyn över dessa, samt hålla båtplatser för medlemmarna.

Vem kan bli medlem?

Medlemskap i Margretelunds Vägförening, MV är obligatorisk enligt lag och är knutet till respektive fastighet.

För medlemskap i Margretelunds Villaägareförening, MFV krävs medlemskap i Margretelunds Vägförening, MV.

Vad kostar det?

Vägföreningens avgift baseras på fastighetens belastning på vägnätet genom att varje fastighet åsätts ett andelstal, som för permanentboende är 1,0 och fritidsboende 0,8. Obebyggd tomt har andelstal 0,2. Andelstalet fastställs årligen av styrelsen och blir giltigt efter registrering i Lantmäteriets fastighetsregister, vilket ligger till grund för debiteringslängden som fastställs av föreningsstämman. Denna beslutar även om vägavgiften för ett helt andelstal (3.400 kr år 2014). Vid extra belastning av vägen, som vid större markarbeten och byggnationer beslutade årsstämman 2009 om en extra slitageavgift.

Villaägareföreningens årsavgiften är 200 kr och kräver medlemskap i Margretelunds Vägförening. Betala in plusgiro 54630-9
Ange din fastighetsbeteckning och ditt namn.

Ansök om medlemskap