Historik

Villaägareföreningen

Margretelunds Villaförening, MVF,bildades 1927 i samband med att Margretelunds Slott styckade av mark för sommarstugor. I samband därmed donerade slottet de allmänna ytorna till föreningen, som således är en ganska stor markägare. Områdets äldre historik skildras av Evert Lööf i Österåkers Hembygds- och Fornminnesförenings skrift nr 4 "Margretelund - en stormansgård i Österåker". Föreningen har en hemsida www.milstolpen.org

Margretelunds slott

I början på -60 talet fanns det planer inom kommunen att expropriera Sätra Äng och anlägga en kommersiell marina där Sätraängsbryggan nu ligger. Man planerade även en stor parkeringsplats med servering och annan service. MVF motsatte sig detta, och genom att dela ut servitut i bl.a. ängen och bryggorna till samtliga då befintliga fastigheter lyckades man blockera kommunens planer.

I ett avtal 1975-05-01 utarrenderades Fiskartorpsbadet till kommunen. Detta ersattes av ett 15-årigt nyttjanderättsavtal 1984-02-23, i vilket kommunen även tryggade "allmänhetens tillträde till öppna områden inom denna del av Margretelund", det vill säga hela norra stranden från vikens innersta del inklusive Sätra Äng. Avtalet löpte ut 1998 och förlängdes inte, men resulterade i en protokollförd överenskommelse att allmänheten har fortsatt tillträde till Fiskartorpsbadet mot att kommunen svarar för sophämtning och visst underhåll som gräsklippning, inkl. av Sätra Äng.
Det finns dock fortfarande en strävan från kommunens sida att på sikt skapa en sammanhängande strandpromenad från Fiskartorpsbryggan och runt hela Säterfjärden, vilket skulle inkräkta på befintliga strandtomter runt sjöns norra och östra strand. MVF motsätter sig detta.

Vägföreningen

Ursprungligen ansvarade MVF även för vägarna och några brunnar (viktigt då!) inom området, men då lagen om vägföreningar tillkom tvingades man 1983 föra över skötseln av vägarna till den då nybildade Margretelunds Vägförening, MV, i vilken medlemskapet är obligatoriskt - till skillnad från i MVF.

Ny lagstiftning om vägsamfälligheter aktualiserade förändrad rollfördelning mellan MVF och Vägföreningen, vilket diskuterades på årsmötet 2000. Ett diskussionsunderlag i tre alternativ hade utarbetats och ingick i årsmöteshandlingarna 2000. Vid årsmötet 2001 fattades beslutet att kostnadsansvaret för skötseln av allmänningarna och badplatserna skall överföras till den nya samfälligheten, för att säkerställa att alla ekonomiskt bidrar till förvaltningen. En förrättning för att skapa den nya vägsamfälligheten genomfördes 10 april 2002 i Berga Teater, dit alla fastighetsägare var kallade. Den fastställdes av lantmätaren 2002-04-24.

I början på 80-talet blev trafiken på Margretelundsvägen allt intensivare. Vissa söndagseftermiddagar passerade i genomsnitt en bil var 6:e sekund. Efter flera dödsolyckor stängdes vägen äntligen av mitt på raksträckan, efter att ett genomfartsförbud visat sig verkningslöst. Situationen skildras väl i en tidningsartikel i Norrtälje Tidning från 1983. Naturligtvis har avstängningen nackdelar ibland, men de är lätta att fördra för dem som minns den olidliga situationen före avstängningen 1985.

Vattenparken

Säterfjärden får sin tillrinning från omgivande markområden - förutom från Slottsån - från ett mindre antal dagvattendiken. Det största av dessa mynnar i vikens nordöstra hörn, och avvattnar dalgången kring Favoriten (Hemköp). Med detta dagvatten följer en stor mängd närsalter, men även tungmetaller och andra föroreningar. För att komma tillrätta med denna belastning, som fått angränsande del av fjärden att snabbt grunda upp, ingick MVF 1995-11-13 ett nyttjanderättsavtal med Roslagsvatten AB om tillskapande av en Vattenpark, som ett försök i samarbete med TekniskaHögskolan (KTH). Erfarenheterna har varit goda, och populärt inte minst hos vissa vadarfåglar som häger!

Slottskanalen

Ursprungligen sträckte sig Säterfjärden upp till ängen öster om Trälhavsvägen via ett sund där Slottskanalen nu ligger. Successivt hade dock en uppgrundning skett så att det bara återstod ett smalt dike. Åren 2002-2003 lät dock föreningen muddra upp detta, vilket skildras med bilder i rapporten från årsmötet 2002.

Vill du bidra?

Den som har bidrag att lämna om MVF:s historia är hjärtligt välkomna, och särskilt de äldsta medlemmarna, vars minnen annars kommer att gå förlorade med dem. Ni som bott länge i området, intervjua era gamla släktingar och nedteckna deras minnen från forna dagar med anknytning till MVF eller området och sänd in, så skall vi se till att materialet blir bevarat och publicerat här - antingen i original om så önskas, eller i bearbetad form som del i någon form av sammanställning.