Om föreningarna

Margretelunds Vägförening (MV) är en samfällighetsförening som förvaltar gemensamhetsan-läggningen Margretelund ga:3, bildad genom en lantmäteriförrättning. MV ansvarar för drift- och underhåll av vägar, grönområden, lekplatser och bad inom området.
 

Margretelunds Villaägareförening (MVF) en ekonomisk förening. Medlemskapet är knutet till respektive fastighet och alla fastigheter belägna inom Margretelunds Vägförenings område är berättigade till medlemskap.

Verksamheten omfattar skötseln av föreningens sju bryggor samt ägaransvaret för föreningens allmänningar, lekplatser och två bad.

Ansvarsfördelning mellan MV och MVF
Margretelunds väg- och villaägareföreningars område.