Avtal och viktiga dokument

Här kommer successivt de olika avtal som MVF ingått att förtecknas. Avsikten är att även fylla på med äldre avtal så att vi så småningom har dem samlade på ett ställe.

Elbesiktning Fiskartorpsbryggan 2022.pdf
Elbesiktning Rödbosundsbryggan 2022.pdf
Elbesiktning Spjutvägsbryggan 2022.pdf
Elbesiktning Sundetbryggan 2022.pdf
Elbesiktning Sätraängsbryggan 2022.pdf

 Muddring och bryggor

2015 Besiktningsprotokoll Sätraängsbryggan

2015 BesiktningsprotokollFiskartorpsbryggan
2015 Besiktningsprotokoll Spjutvägsbryggan
2015 Besiktningsprotokoll Rödbosundsbryggan
Byggnadsnämndens beslut ang muddring och deponi av muddringsmassor från Slottskanalen 20140826.
Länsstyrelsens beslut ang muddring i Slottkanalen 2014
Rapport bryggförankringar Margretelund 2014 

Besiktningsprotokoll, Sätraängsbryggan 20130821
Byggnadsnämndens 

avslag 2012-03-27 om förlängning av Rödbosundsbryggan.

Bygglov Säträngsbryggan 2012-01-24

Bygglov, Trälhavsbryggan 2011-09-26

Länsstyrelsens avslag till Ansökan om muddring av Rödbosund 2010-04-29.

Länsstyrelsens överprövning av muddringsansökan i Rödbosundet, med ändring av Kommunens beslut,samt Mark- och Miljödomstolens avslag 2012-04-12. .

MiljöÖverDomstolens dom 2011-06-22 om Sätraängsbryggans utökning.

Länsstyrelsens beslut 2010-11-17 om återuppförande av brygga vid MT 16:18.

Byggnadsnämndens beslut 2012-08-28 om återuppförande av brygga vid MT 16:19.

Miljödomstolens dom, 20020312, angående bryggor och muddring i Slottskanalen,bilaga 1 och bilaga 2.

Kontrollmätning av vattendjupet i Slottskanalen 2008-04-15.

Länsstyrelsens beslut 050927 om dispens från strandskyddsbestämmelserna för brygga vid Söra 1:1.

Mätprotokoll 040922 avseende vattendjup i Slottskanalen, samt styrelsens nöjdförklaring 050210 till Magnus Stenlund.

Mätprotokoll oktober 2003 avseende vattendjup i Slottskanalen efter kompletterande muddring.

Villkorad bekräftelse september 2002 om uppfyllda avtalsvillkor avseende bredd och djup i Slottskanalen

 Avtal mars 2002 med Magnus Stenlund om muddring av Slottskanalen.

Hyresavtal februari 2003 med Rolf Sundewall om tillfällig förhyrning av mark vid anlagd brygga

Dom januari 2002 i Länsrätten om tippning av massor vid Rödbosund

Mark och Vägar

Skyddsjakt på vitkindadgås 2017
Roslagsvattens minnesanteckningar från mötet med boende vid Reningsverket den 10 september 2014. Roslagsvattens presentation 1 och 2.
Gemensam skrivelse till kommun och Roslagsvatten ang bräddning och lukt, 20140827
Länsstyrelsens yttrande över vad Roslagsvatten har anfört gällande villkoren 4d om ammoniumkväve för Margretelunds avloppasanläggning i Österåkers kommun 20140829. Dokument!
Miljöfarlig verksamhet vid Margretelunds avloppsanläggning
Protokoll Fastighetsbestämning Tuna7:10, 7:21, 7:45, 7:65, 7:66 och Söra 1:1
Bilaga till Protokoll Fastighetsbestämning Tuna7:10, 7:21, 7:45, 7:65, 7:66 och Söra 1:1
Kommunens beslut om 30 km på våra vägar. Läs mer  Bilaga1  Bilaga2

 TA plan inlämnad till kommunen ang Trälhavsvägen/Rödbosundsvägen

Upphandling för MV:s medlemmar av beläggning med varmmassa på privata infarter och skaftväg.

Medlemmarnas ansvar för  god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i området.
Slitageavgifter vid bygglov m.m. och annan utökad belastning av vägen.

 POLICY gällande snöröjning inom Margretelundsvägförenings ansvarsområde
Detaljplanen för Margretelund Etapp 3 har antagits av Kommunfullmäktige 11-01-31. MVF och MV har lämnat in ett gemensamt överklagande som kommunen yttrat sig över och MV-MVF bemött 111104. Kommunens yttrande 12-01-25

Detaljplanen för Margretelund Etapp 3 har antagits av Byggnadsnämnden 10-09-24, och kommer upp i kommunfullmäktige efter årsskiftet. Se även planförslaget 2007 samt MVF yttrande och Jerdenius-Lagerkvists synpunkter som kommenteras i BN:s utlåtande.

 Lantmäteriets prövning av inlösen av vägmark för att bygga GC-väg utmed Margretelundsvägen.

Driftavtal vägbelysning 1993-04-01.

Schaktningstillstånd för elkabel till Spjutvägen 36. 080603.

Nyttjanderättsavtal med Österåkers kommun om gång- och cykelstig över Tuna 7:21.

Nyttjanderättsavtal februari 2008 med Bredband

Margretelundsparken, ekon.förening om kanalisation för fiberkabel.

Samarbetsavtal december 2004 mellan Margretelunds vägförening (MV) och Margretelunds Villaägareförening (MVF).

Förlikningsavtal september 2004 med Götenehus AB m.a.a. intrång på MVF´s fastighet Berga 6:2

 Avtal september 2003 med Österåkers kommun om markupplåtelse i anslutning till byggande av rondell i korsningen Margretelundsvägen/Trälhavsvägen.

Nyttjanderättsvtal november 1995 med Roslagsvatten AB om markupplåtelse för Vattenparken

Fastighetsdomstolens dom om uppgrundningsmark, fastställd i Hovrätten 1993-12-14. Jordabalkens bestämmelser om rätt till brygga vid uppgrundningsmark. Examensarbete om uppgrundningsmark.
Nyttjandeavtal (1984) mellan Österåkerkommun och MV angående skötsel av Fiskartorpsbadet och Sätra Äng.
Mötesanteckningar (990618) mellan Ö-kommun och MVF ang skötsel av Fiskartorpsbadet och Sätra Äng
Möte med kommunen angående Fiskartorpsbadet, 2013

Servitut

Servitut, bryggor och grönområden 1966 Söra, Berga och Margretelund
Servitutsavtal 1996 för fastigheterna utmed Rödbosundet med rätt till brygga inskrivet i ursprungliga köpeavtalet med Margretelunds slott. Utredningen som utgjorde beslutsgrund var utsänd som bilaga 3 till årsmöteshandlingarna 1996. Se även advokat Lars Halls utredning 1992.

Bryggservitut för fastigheterna Margretelund 16:19, 16:20, 16:21, 16:22 , 16:10

Bryggservitut för fastigheterna Margretelund 1:146, 1:147, 1:148, 1:149, 1:150, 1:151

Bryggservitut för Berga 6:582 (förmån) och 6:2 (last) 
Fastighetsreglering Söra 1:47 och 1:48

Övriga avtal och dokument

Omprövningsbeslut från Skattemyndigheten ang moms på medlemsavgifter, MVF
Dom: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Margretelunds avloppsanläggning i
Österåkers kommun
MVF Elavtal bryggor 141208-171230
Utbyggnad av reningsverk. Artikel i Skärgården. MVFs yttrande

Elavtal 20131001
Möte med kommunen ang Fiskartorpsbadet, 2013
Käppala Avtal vattenrättslig rådighet 2016