Årmöten 2000 - 2009

2009

Kallelse

Verskamhetsberättelse och årsbokslut

Verksamhetsplan

Grönområdesplan

Grönområdesrapport

Styrelsens förslag till ny bryggponton.

Blankett för ansökan on inträde resp utträde i MVF ekon.fören.

Motion. Skyltningen i sundet om hastighetsbegränsningen till 5 knop i Säterfjärden.

Protokoll

2008

Kallelse

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsplan  och Budget

Nya stadgar

Protokoll

Extra Årsmöte 2007

Kallelse

Fråga om försäljning av del av uppgrundningsmarken tillhörig Berga 6:2 till ägaren av Berga 6:16

Behandling av motion med bäring på ovanstående med förslag att försäljning skall genomföras

Protokoll

2007

Kallelse

Verksamhetsberättelse och bokslut

Revisorernas berättelse

Styrelsens åtgärder m.a.a. bryggan invid Berga 6:16 (Bildspel visat07-04-19)

Besv. av motion 2007 om utsläpp

Besv. av motion 2007 om utläggande av boj i Sätraviken

Besv. av motion 2007 om utläggande av styrelseprotokoll på Web-en

Information om eventuell exploatering i området Bergsättra Västra och beslut om ev. försäljning av del av Berga 8:1 (Bildspel visat 07-04-19)

Verksamhetsplan, inkomst/utgiftsstat för år 2007

Information om nya bryggpontonen

Protokoll

2006

Kallelse

Verksamhetsberättelse och Bokslut

Revisorernas berättelse

Besvarande av motion 2005 om anskaffande av Y-bommar

Information om eventuell exploatering i området Bergsättra Västra

Fråga om styrelsens åtgärder m.a.a. bryggan invid

Berga 6:16

Protokoll

2004

Protokoll

2003

Protokoll, Kallelse och dagordning Verksamhetsberättelse

Revisorns berättelse, Bokslut, Budget

Motion från makarna Hallberg

 Fråga om upplåtande av markremsa med servitut till fastigheten 6:582

Fråga om försäljning av angränsande del av markfastigheten 6:2 för sammanläggning med fastigheten 6:16

2002

Protokoll

Kallelse med dagordning.

VerksamhetsberättelseVerksamhetsplan,

ekonomisk redovisning och verksamhetsplan med budget 2002 .

Resultat- och balansräkning 

Karta, Områdesansvariga

Vid årsmötet 2001 informerades om planerna på att muddra upp den gamla slottskanalen, som genom åren slammat igen till ett smalt dike. Ursprungligen gick den ända upp till slottet, och det förekom båttrafik på den så sent som på 30-talet. Syftet är att återställa vattenytan och bereda båtplatser för de tomter som styckats i närområdet. Totalt tillkommer 27 båtplatser, dels i kanalen med 14 platser vid fem bryggor längs med kanalen, dels 13 båtplatser vid en brygga vid fastigheten 16:85 längs stranden ut mot viken. Utmed södra stranden kommer en gångstig att anläggas och snedda upp till Rödbosundsvägen. Ärendet har nu avgjorts i Miljödomstolen och fått godkännande, samt igångsättningstillstånd utan avvaktan på lagakraftvunnen dom, se även domsbilaga 1 (ritning) och domsbilaga 2 (ansökan). Muddringen har genomförts under april på exploatörens bekostnad. Det primära resultatet kan beskådas på en bild från inre delen och yttre delen. MVF kommer att anlägga bryggorna i kanalen. Se karta. Det finns även en karta i förstoring för detaljstudier.

Ett kopparstick av slottet i Svecia Antiqua et Hodierna från 16-talets andra hälft.

2001

Protokoll

Kallelse med Dagordning. Verksamhetsberättelse,

ekonomisk redovisning och verksamhetsplan med budget 2001.
Resultat- och balansräkning revisorernas förslag.

 Nytt anläggningsbeslut.

Vid föregående årsmöte diskuterades tre alternativ till samgående med Vägföreningen med anledning av den nya lagen om vägföreningar. Avslutningsvis hölls en opinionsundersökande omröstning, som utföll med stark majoritet för alternativ 2, innebärande att bägge föreningarna kvarstår, men att MVF ger vägföreningen i uppdrag att förvalta den av MVF ägda marken i form av allmänningar och bad. MVF kommer fortsättningsvis att sköta bryggverksamheten, som hittills. Årsmöte beslutade i enlighet med förslaget, och ett motsvarande beslut fattades vid vägföreningens efterföljande årsmöte. Förrättningen förväntas ske under oktober i år.

Muddring i Slottskanalen, karta.

2000

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Föreslagen budget godkändes.
De tre alternativen till samgående med Vägföreningen diskuterades.omröstning utföll med stark majoritet för alternativ 2.
Under Övrigt informerades om gamla dansbanan och den konflikt med kommunen som tippningen av jordmassor på avsedd mark lett till, och som nu ligger överklagat i länsstyrelsen.
Kallelse Verksamhetsberättelse Dagordning

Skog & mark Revisorernas berättelse