Vägar, stigar och trappor

De vägar som ingår i vägföreningens ansvarsområde reglerades av genomförd förrättning. Vägföreningen är anläggningsägare vilket generellt sett innebär att man också ansvarar för drift- och underhåll om inget annat angivits i förrättningen. Vi har valt att dela in våra vägar i: bilvägar, gång-/cykelvägar (GC-vägar) och stigar. Till GC-vägar räknas också trottoarer/gångbaner. Mer Information.

Växtlighet längs vägarna - håll era häckar klippta

Du som fastighetsägare är skyldig att hålla häckar etc. klippta. De får inte hänga ut över vägområdet. Speciellt viktigt för dig som bor i en korsning, där ska sikttriangeln hållas fri. Vägföreningen har även röjningsrätt. Se skrift från kommunen.

Slitagersättning

Vid stämman 2018 beslutades om nya regler för slitageersättning. Du som belastar vägen mer än vanligt, exempelvis i samband med byggnation och andra arbeten på din fastighet ska betala slitageavgift för den ökade belastningen. Denna uppgår till 10 000 kr. Dessutom ska eventuella skador som uppkommer på vägen åtgärdas.

Kontakta vägföreningen i samband med byggnation på din fastighet.

Aktiviteter under 2020

Under året pausar vi beläggningsarbetet. Endast Margretelundsvägen återstår.

Aktiviteter som genomförs är:

  • Löpande underhåll (dikesslåtter, slyröjning, skyltar, asfaltering av potthål, rensning av diken och trummor etc.).
  • Dikning och översyn av avrinningssystem.
Observera att MV inte kommer att ta hänsyn till ev. stenläggning etc. på vägmark, fastighetsägarna uppmanas att själva ta ansvar för att denna tas bort från vägmarken.